Ochrona danych

Przejrzyste przetwarzanie danych

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne
Poniższe informacje przedstawiają prosty przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika, gdy odwiedza on tę stronę. Dane osobowe to wszystkie dane, na podstawie których można zostać zidentyfikowanym. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które znajduje się pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej
Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?
Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest prowadzone przez operatora strony. Jego dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej tej strony.

Jak gromadzimy dane?
Z jednej strony, dane są gromadzone wskutek ich przekazania nam. Mogą to być np. dane, które są wprowadzane do formularza kontaktowego.
Pozostałe dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na tę stronę.

Do czego używamy danych?
Część danych jest zbierana w celu zapewnienia, że strona jest udostępniana bez błędów. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie użytkownik ma prawa w odniesieniu do swoich danych?
Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych w dowolnym momencie. Ma również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Może w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej, aby zadać nam pytania dotyczące ochrony danych. Ponadto ma prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego. W pewnych okolicznościach ma również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych w części „Prawo do ograniczenia przetwarzania danych”.

Narzędzia do analizy i narzędzia stron trzecich
Kiedy użytkownik odwiedza tę stronę, jego zachowanie podczas jej przeglądania może być analizowane do celów statystycznych. Dzieje się tak głównie w przypadku plików cookies oraz tzw. programów analitycznych. Analiza zachowania podczas przeglądania strony jest zazwyczaj anonimowa; nie można jej prześledzić wstecz. Można sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie korzystając z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na temat tych narzędzi i możliwości sprzeciwu można znaleźć w poniższej Polityce prywatności.

2. Hosting i sieci dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny
Ta strona jest obsługiwana przez zewnętrznego dostawcę usług (dostawca hostingu). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach dostawcy hostingu. Mogą to być m.in. adresy IP, zapytania o kontakt, metadane i dane dotyczące komunikacji, dane dotyczące umowy, dane kontaktowe, nazwy, dostępy do stron internetowych i inne dane generowane przez stronę internetową.
Korzystanie z usług dostawcy hostingu ma na celu realizację umowy z naszymi potencjalnymi i dotychczasowymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz leży w interesie bezpiecznego, szybkiego i sprawnego dostarczenia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Nasz dostawca hostingu będzie przetwarzał dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań dotyczących wydajności i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.
Zawarcie umowy w zakresie przetwarzania zamówień
W celu zagwarantowania przetwarzania danych zgodnego z zasadami ochrony danych osobowych zawarliśmy z naszym dostawcą hostingu umowę na przetwarzanie zamówień.

3. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych
Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych. Dane osobowe traktowane są przez nas poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszą Polityką Prywatności.
Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, na podstawie których można zostać zidentyfikowanym. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób się to odbywa i w jakim celu.
Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja na temat organu odpowiedzialnego
Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest: Organ odpowiedzialny lub osoba kontaktowa w tym zakresie są wymienione w stopce redakcyjnej.

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Inspektor ochrony danych osobowych wymagany przez prawo
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych dla naszej firmy. Organ odpowiedzialny lub osoba kontaktowa w tym zakresie są wymienione w stopce redakcyjnej.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
Wiele operacji związanych z przetwarzaniem danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Wcześniejszą zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy przesłać do nas wiadomość e-mail (nie wymaga ona specjalnej formy). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)
Jeśli przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, użytkownik ma w każdej chwili prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z powodów związanych ze swoją szczególną sytuacją, w tym ma prawo do sprzeciwu wobec opartego o te postanowienia profilowania. Odpowiednie podstawy prawne, na których opiera się przetwarzanie, można znaleźć w niniejszej Polityce prywatności.
W przypadku sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych użytkownika, chyba że będziemy w stanie udowodnić, że istnieją istotne powody przetwarzania, które zasługują na ochronę i które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami użytkownika, lub jeżeli przetwarzanie służy zapewnieniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO). W przypadku gdy dane osobowe użytkownika są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, ma on prawo sprzeciwić się w każdej chwili przetwarzaniu swoich danych osobowych do celów takiego marketingu, w tym do sprzeciwu wobec profilowania, w zakresie, w jakim odnosi się ono do takiego marketingu bezpośredniego. W przypadku sprzeciwu dane osobowe nie będą później wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw w rozumieniu art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego
W przypadku naruszenia przepisów RODO zainteresowane osoby mają prawo odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych
Użytkownik ma prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane jemu lub osobom trzecim w ogólnodostępnym formacie maszynowym. Jeżeli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, będzie to miało miejsce tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS
Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora strony, strona ta wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że pasek adresu w przeglądarce zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w pasku przeglądarki. Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które są nam przekazywane, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacja, usuwanie i poprawianie
W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnego uzyskania informacji na temat przechowywanych przez nas danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do ich korekty lub usunięcia. Może w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej, aby zadać pytania dotyczące ochrony danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Może się z nami skontaktować w każdej chwili pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych istnieje w następujących przypadkach:
  • W przypadku zakwestionowania prawidłowości przechowywanych u nas danych osobowych zazwyczaj potrzebujemy czasu na weryfikację. Na czas trwania audytu użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych było/jest prowadzone niezgodnie z prawem, użytkownik może wnioskować o ograniczenie przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli dane osobowe nie są nam już potrzebne, a użytkownik potrzebuje ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, ma on prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usuwania.
  • Jeżeli użytkownik złożył sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, należy zachować równowagę między interesami użytkownika i naszymi. Dopóki nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeżeli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być przetwarzane – poza ich przechowywaniem – tylko za jego zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej bądź też ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

4. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Pliki cookies
Nasze strony internetowe używają tak zwanych „cookies”. Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych uszkodzeń w urządzeniu końcowym. Są one albo przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (Session cookies) albo na stałe (Permanent cookies) w urządzeniu końcowym użytkownika. Tymczasowe pliki cookies sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na stronie. Trwałe pliki cookies są przechowywane w urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia przez użytkownika lub do momentu, gdy przeglądarka internetowa udostępni automatyczne rozwiązanie.
W niektórych przypadkach po wejściu na naszą stronę mogą być również zapisywane na urządzeniu końcowym pliki cookies firm trzecich. Umożliwiają one nam lub użytkownikowi korzystanie z niektórych usług firm trzecich (np. pliki cookies do przetwarzania usług płatniczych). Pliki cookies mają różne funkcje. Liczne pliki cookies są technicznie niezbędne, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie mogłyby bez nich działać (np. funkcja koszyka zakupów lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookies są używane do oceny zachowań użytkowników lub wyświetlania reklam.
Pliki cookies, które są niezbędne w procesie komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookies) lub do zapewnienia określonych funkcji wymaganych przez użytkownika (pliki cookies funkcjonalne np.w przypadku funkcji koszyka zakupów) bądź do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookies do pomiaru oglądalności stron internetowych), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, o ile nie zostanie podana inna podstawa prawna. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zażądano zgody na przechowywanie plików cookies, przechowywanie odpowiednich plików cookies będzie miało miejsce wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgoda może zostać odwołana w każdej chwili.
Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby był informowany o ustawieniach plików cookies i zezwalać na nie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć ich akceptację w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne ich usuwanie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli użytkownik wyłączy obsługę plików cookies, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.
Jeśli pliki cookies są wykorzystywane przez firmy trzecie lub do celów analizy, użytkownik zostanie o tym poinformowany oddzielnie w ramach niniejszej Polityki Prywatności i w razie potrzeby zostanie poproszony o zgodę.

Poniższe pliki cookies są używane na naszych stronach internetowych:

 
Nazwa pliku cookie Cel przetwarzania danych Okres przechowywania Strona internetowa
wordpress_test_cookie Sprawdza, czy przeglądarka akceptuje pliki cookies. Sesja Wszystkie strony internetowe
YSC Są ustawiane zaraz po osadzeniu i/lub odtworzeniu na naszej stronie filmu wideo z serwisu YouTube. Umożliwia prawidłowe działanie filmów z YouTube. Sesja Wszystkie strony internetowe
APISID 24 miesiące
Consent 20 lat
HSID 24 miesiące
LOGIN_INFO 24 miesiące
PREF 12 miesiące
SAPISID 24 miesiące
SSID 24 miesiące
SID 24 miesiące
VISITOR_INFO1_LIVE 12 miesiące
remote_sid Sesja
_uetsid Są ustawiane zaraz po osadzeniu i/lub odtworzeniu na naszej stronie filmu wideo z serwisu Vimeo. Umożliwia prawidłowe działanie filmów z Vimeo. 30 Minuten Wszystkie strony internetowe
continuous_play_v3 12 miesiące
player 12 miesiące
Borlabs Jest osadzany przez Borlabs bezpośrednio po załadowaniu strony. Służy do ustawiania i zapisywania ustawień plików cookies. Powracający klienci są rozpoznawani przez to ustawienie plików cookies, a dokonane już ustawienia są automatycznie stosowane – tak długo, jak długo pliki cookies są jeszcze obecne w przeglądarce.
pll_language Osadzany przez WordPress, aby zapisać ustawienie języka użytkownika strony internetowej w celu zapamiętania języka, który został wybrany, podczas ponownej wizyty na stronie. Ten plik cookie jest również używany do pobierania informacji językowych, gdy nie są one dostępne w inny sposób. 12 miesiące Wszystkie strony internetowe
_ga Rejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego. 24 miesiące Wszystkie strony internetowe
_gat Jest używany przez Google Analytics do ograniczenia wskaźnika żądań. 24 godziny Wszystkie strony internetowe
_gid Rejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego. 24 godziny Wszystkie strony internetowe
collect Służy do przesyłania do Google Analytics danych o urządzeniu i zachowaniu odwiedzającego. Analizuje odwiedzających przez urządzenia i kanały marketingowe. Sesja Wszystkie strony internetowe
UUID# Używamy Vimeo do osadzania filmów na naszej stronie internetowej. Te pliki cookies są wykorzystywane przez Vimeo do gromadzenia informacji o śledzeniu i analizie. Sesja Wszystkie strony internetowe
vuid Gromadzi dane o wizytach użytkownika w serwisie, np. które strony zostały przeczytane. 24 miesiące Wszystkie strony internetowe
Company Zapisuje wybór firmy i wybór języka odwiedzającego. 24 miesiące Wszystkie strony internetowe

Zgoda na cookies – Borlabs cookie
Nasza strona internetowa korzysta z technologii Borlabs Cookie Consent w celu uzyskania zgody użytkownika na przechowywanie niektórych plików cookies w jego przeglądarce i udokumentowania tej zgody w sposób zgodny z ochroną danych. Dostawcą tej technologii jest firma Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg, Niemcy (zwana dalej „Borlabs”).
Kiedy użytkownik wchodzi na naszą stronę internetową, w jego przeglądarce zapisywany jest cookie Borlabs, który przechowuje udzieloną przez niego zgodę lub jej cofnięcie. Informacje te nie są udostępniane dostawcy plików cookies, czyli firmie Borlabs. Gromadzone dane są przechowywane do momentu, gdy użytkownik zażąda od nas ich usunięcia lub do momentu, gdy samodzielnie usunie cookie Borlabs albo do momentu, gdy cel, dla którego dane te są przechowywane, przestanie obowiązywać. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania pozostają bez zmian. Szczegółowe informacje o tym, jak plik cookie Borlabs obsługuje dane, można znaleźć na stronie https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/. Technologia Borlabs dotycząca zawartości plików cookies jest wykorzystywana w celu uzyskania wymaganej prawem zgody na wykorzystanie plików cookies. Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 s. 1 lit. c RODO.

Pliki logów serwera
Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach logów serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. Są to:
  • typ i wersja przeglądarki,
  • używany system operacyjny,
  • URL odsyłacza,
  • nazwa hosta komputera dostępowego,
  • czas żądania serwera,
  • adres IP.

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Gromadzenie tych danych odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu konieczna jest rejestracja plików logów serwera. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnych osób. Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszego sprawdzenia tych danych, jeśli dowiemy się o konkretnych wskazaniach dotyczących nielegalnego wykorzystania. Pliki dziennika przechowywane na serwerach są usuwane po 12 miesiącach.

Formularz kontaktowy:
W przypadku wysłania do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego dane użytkownika z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podaje, będą przez nas przechowywane przez okres kilku miesięcy w celu przetworzenia zapytania oraz w sytuacji pytań uzupełniających. Nie będziemy przekazywać tych danych bez jego zgody. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli wniosek użytkownika jest związany z realizacją umowy lub jest niezbędny do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w oparciu o zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), pod warunkiem że wcześniej zapytano o tę zgodę. Dane, które użytkownik wpisze w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do czasu, gdy poprosi on nas o ich usunięcie, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub do czasu, gdy cel, dla którego były przechowywane, przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu jego zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone. O ile użytkownik nie sprzeciwi się wcześniej, jego dane kontaktowe zostaną usunięte po 5 latach.

Zapytanie pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem
Jeżeli użytkownik skontaktuje się z nami za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, jego zapytanie wraz z wszystkimi danymi osobowymi (nazwisko, treść zapytania) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia jego zapytania. Nie będziemy przekazywać tych danych bez jego zgody.
Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli wniosek użytkownika jest związany z realizacją umowy lub jest niezbędny do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i/lub na naszym uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań. Dane, które użytkownik przesyła do nas za pomocą formularza kontaktowego, pozostaną u nas do czasu, gdy poprosi on nas o ich usunięcie, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub do czasu, gdy cel, dla którego były przechowywane, przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu jego zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.
Jeśli użytkownik nie zakupi u nas żadnych produktów lub usług, jego dane kontaktowe zostaną usunięte po 5 latach.

Wizytówki
W ramach przekazania lub wymiany wizytówek, również poprzez wsparcie naszej cyfrowej formy kontaktu, użytkownik podaje nam dane osobowe, takie jak numer telefonu, adres e-mail. Używamy tych informacji wyłącznie w celu kontaktowania się z użytkownikiem. Udostępnimy również dalsze informacje na temat naszych usług. Jeśli użytkownik nie zakupi u nas żadnych produktów lub usług, jego dane kontaktowe zostaną usunięte po 5 latach.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics
Ta strona korzysta z funkcji serwisu analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest firma Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Google Analytics używa tak zwanych „cookies”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Generowane przez cookies informacje na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.
Przechowywanie plików cookies Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analitycznego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili cofnąć.

Anonimizacja IP
Aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP na tej stronie. W wyniku tego adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przekazany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przenoszony na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej firma Google będzie wykorzystywała te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia dalszych usług na rzecz operatora strony internetowej w związku z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki
Użytkownik może zrezygnować z plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony. Może również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez plik cookie oraz danych związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (łącznie z jego adresem IP) do Google, jak również przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych
Użytkownik może zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Plik cookie z opcją „opt-out” jest ustawiony tak, aby uniemożliwić zbieranie informacji podczas przyszłych wizyt na tej stronie:

Dezaktywacja Google Analytics

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics traktuje dane użytkowników, można znaleźć w Polityce prywatności Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie zamówień
Zawarliśmy z firmą Google umowę na przetwarzanie zamówień i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Cechy demograficzne w Google Analytics
Ta strona korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics. Pozwala ona na tworzenie raportów, które zawierają informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach oraz z danych o odwiedzających pochodzących od dostawców zewnętrznych. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Funkcję tę można w każdej chwili wyłączyć poprzez ustawienia reklam na koncie Google lub generalnie zakazać gromadzenia danych przez Google Analytics, jak opisano w rozdziale „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Okres przechowywania
Przechowywane w Google dane o użytkownikach i zdarzeniach, które są powiązane z plikami cookies, identyfikatorami użytkownika (np. ID użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi (np. pliki cookies DoubleClick, ID reklamowe Androida), są anonimizowane lub usuwane po 14 miesiącach. Szczegóły można znaleźć pod poniższym linkiem:
https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozbudowaną ochroną danych
Ta strona ma wbudowane filmy z serwera YouTube. Operatorem stron jest firma Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Używamy YouTube w zaawansowanym trybie prywatności. Według YouTube tryb ten powoduje, że YouTube nie zapisuje żadnych informacji o odwiedzających tę stronę przed obejrzeniem filmu. Jednak zaawansowany tryb prywatności nie musi wykluczać przekazywania danych partnerom YouTube. Niezależnie od tego, czy użytkownik ogląda film wideo, czy nie, YouTube łączy się z siecią Google DoubleClick.
Gdy tylko użytkownik uruchomia na tej stronie film wideo YouTube, zostaje nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwerowi YouTube zostaje przekazana informacja, które z naszych stron odwiedził użytkownik. Jeśli jest on zalogowany na swoim koncie YouTube, pozwala YouTube na przypisanie swojego zachowania podczas przeglądania bezpośrednio do swojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube. Ponadto YouTube może przechowywać różne pliki cookies na urządzeniu użytkownika po uruchomieniu filmu wideo. Te pliki cookies umożliwiają YouTube uzyskanie informacji o odwiedzających tę stronę. Informacje te są wykorzystywane m.in. do gromadzenia statystyk wideo, poprawy komfortu użytkowania i zapobiegania oszustwom. Pliki cookies pozostają w urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Możliwe jest, że po uruchomieniu filmu na YouTube, mogą zostać uruchomione dalsze operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu. YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online.
Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano wyrażenia zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili cofnąć. Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w Polityce prywatności YouTube na stronie:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo
Ta strona korzysta z wtyczek portalu Vimeo. Dostawcą usług jest firma Vimeo Inc., 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011, USA.
Gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych witryn wyposażonych we wtyczkę Vimeo, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. Przekazuje to serwerowi Vimeo informację, które z naszych stron zostały odwiedzone. Vimeo uzyskuje również adres IP użytkownika. Dotyczy to również sytuacji, gdy użytkownik nie jest zalogowany do Vimeo lub nie posiada konta w Vimeo. Informacje zebrane przez Vimeo są przekazywane do serwera Vimeo w USA. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie Vimeo, pozwala Vimeo na przypisanie jego zachowania podczas przeglądania bezpośrednio do jego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta Vimeo.
Serwis Vimeo jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili cofnąć.
Więcej informacji na temat sposobu postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w Polityce prywatności Vimeo pod adresem https://vimeo.com/privacy lub w Polityce plików cookie Vimeo https://vimeo.com/cookie_policy.

Google Web Fonts
Ta strona korzysta z tzw. czcionek internetowych, które są dostarczane przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google Fonts są instalowane lokalnie. Nie następuje połączenie z serwerami Google.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie
https://developers.google.com/fonts/faq oraz w Polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps
Ta witryna korzysta z serwisu map Google Maps za pośrednictwem API. Dostawcą jest firma Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Aby móc korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca niniejszej strony nie ma żadnego wpływu na tę transmisję danych.
Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online oraz łatwość odnalezienia wskazanych przez nas miejsc na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano wyrażenia zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili cofnąć. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w Polityce prywatności Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Hosted Libraries (ajax.googleapis.com dla jQuery i jQueryUI)
Ta strona wykorzystuje technologie Ajax oraz jQuery i jQueryUI do optymalizacji prędkości ładowania. Pod tym względem biblioteki programów są wywoływane przez serwery Google. Używany jest CDN (Content Delivery Network) dostarczany przez Google.
Jeśli użytkownik korzystał już wcześniej z jQuery na innej stronie Google CDN, jego przeglądarka wróci do kopii w pamięci podręcznej. Jeśli nie miało to miejsca, konieczne jest pobranie, przy czym dane z jego przeglądarki są wysyłane do Google Inc. („Google”). Dane zostaną przekazane do USA. Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
https://developers.google.com/speed/libraries/#jquery oraz w postanowieniach dotyczących ochrony danych przez google.de
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Biblioteka jQuery Java-Script (code.jquery.com for jQuery Migrate)
Ta strona wykorzystuje jQuery Migrate w celu utrzymania stabilności technologii jQuery. Pod tym względem biblioteki programów są wywoływane przez serwery jQuery. Używany jest CDN (Content Delivery Network) dostarczany przez Google.
Jeśli użytkownik korzystał już wcześniej z jQuery Migrate na innej stronie jQuery CDN, jego przeglądarka wróci do kopii w pamięci podręcznej. Jeśli nie miało to miejsca, konieczne jest pobranie, przy czym dane z przeglądarki użytkownika są wysyłane do jQuery Foundation („jQuery.org”). Dane zostaną przekazane do USA.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://code.jquery.com oraz w zasadach postępowania jQuery Foundation https://js.foundation/community/code-of-conduct

7. Usługi własne

Postępowanie z danymi rekrutacyjnymi
Oferujemy możliwość ubiegania się o pracę w naszej firmie (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie lub za pomocą formularza zgłoszeniowego online). Poniżej informujemy o zakresie, celu i sposobie wykorzystania danych osobowych zgromadzonych podczas procesu aplikacyjnego. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych będzie zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i wszystkimi innymi wymogami prawnymi oraz że dane będą traktowane w sposób ściśle poufny.

Zakres i cel gromadzenia danych
W przypadku przesłania przez użytkownika aplikacji przetwarzamy związane z nią dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki z rozmów kwalifikacyjnych itp.) w zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawę prawną stanowi § 26 BDSG-neu prawa niemieckiego (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (ogólne informacje o nawiązaniu stosunku pracy) oraz – jeśli wyrażono zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. W naszej firmie dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom, które są zaangażowane w przetwarzanie aplikacji. Jeśli aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, przekazane dane zostaną zapisane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie § 26 BDSG-neu i art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji stosunku pracy.

Okres przechowywania danych
Jeśli nie będziemy w stanie zaoferować pracy, jeśli odrzucimy aplikację lub jeśli aplikacja zostanie wycofana, zastrzegamy sobie prawo do zachowania danych, które zostały nam przekazane, przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procedury aplikacyjnej (odrzucenie lub wycofanie aplikacji ) na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te zostaną następnie usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Przechowywanie danych służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeżeli jest oczywiste, że dane będą wymagane po upływie 6 miesięcy (np. ze względu na zbliżający się lub trwający spór prawny), dane zostaną usunięte dopiero wtedy, gdy cel ich dalszego przechowywania przestanie obowiązywać. Dłuższy okres przechowywania może mieć miejsce również wtedy, gdy wyrażono na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub jeżeli prawne obowiązki przechowywania uniemożliwiają ich usunięcie.

Dodanie do bazy kandydatów
Jeśli nie złożymy oferty pracy, może istnieć możliwość włączenia danych do naszej bazy kandydatów. Jeśli kandydat zostanie zaakceptowany, wszystkie dokumenty i dane z jego zgłoszenia zostaną przeniesione do bazy kandydatów, tak aby można było się z nim skontaktować w przypadku pojawienia się odpowiednich wakatów. Przyjęcie do bazy kandydatów następuje wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie ma żadnego związku z trwającym procesem aplikacyjnym. Osoba zainteresowana może w każdej chwili wycofać swoją zgodę. W takim przypadku dane zostaną nieodwołalnie usunięte z bazy kandydatów, chyba że istnieją prawne powody do ich zachowania. Dane z bazy kandydatów zostaną nieodwołalnie usunięte najpóźniej po upływie dwóch lat od wyrażenia zgody.