Adatvédelem

Átlátszó adatfeldolgozás

1. Az adatvédelem áttekintése

Általános tájékoztatás
Az alábbi tájékoztatás áttekintést ad arról, mi történik az Ön személyes adataival, amikor felkeresi ezt a weboldalt. Személyes adat minden olyan adat, amellyel Ön személyesen azonosítható. Az adatvédelem témájával kapcsolatos részletes tájékoztatás az alábbi szövegben szereplő adatvédelmi nyilatkozatban olvasható.

A weboldalon történő adatgyűjtés
Ki a felelőse a weboldalon történő adatgyűjtésnek?
A weboldalon történő adatfeldolgozásért a weboldal üzemeltetője felelős. Elérhetőségi adatai a weboldal impresszumában találhatók.

Miként gyűjtjük az Ön adatait?
Az Ön adatait egyrészt akkor gyűjtjük, amikor megosztja velünk azokat. Ezek például olyan adatok lehetnek, melyeket egy kapcsolat-felvételi űrlapon adnak meg számunkra.Más adatokat a webhely felkeresésekor informatikai rendszereink rögzítenek automatikusan. Ezek elsősorban műszaki adatok (pl. internet-böngésző, operációs rendszer vagy a webhely felkeresésének időpontja). Az ilyen adatok gyűjtése a webhelyre történő belépéskor automatikusan történik.

Mire használjuk fel az Ön adatait?
Az adatok egy részét abból a célból gyűjtjük, hogy garantálhassuk a webhely hibátlan működését. Más adatokat a felhasználói szokások elemzésére használunk.

Milyen jogai vannak az Ön adataival kapcsolatban?
Ön bármikor, ingyenesen jogosult felvilágosítást kapni az általunk Önnek kapcsolatban kezelt személyes adatok eredetéről, címzettjéről és
az adatkezelés okáról. Jogosult továbbá az ilyen adatok helyesbítését vagy törlését kérelmezni. Ezzel, illetve az adatvédelem témájával kapcsolatos további kérdéseivel bármikor hozzánk fordulhat az impresszumban megadott címen. Ahhoz is joga van, hogy panaszt nyújtson be az illetékes felügyeleti hatósághoz.
Joga van továbbá ahhoz is, hogy bizonyos körülmények között kérelmezze személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Az ezzel kapcsolatos részletesebb információk az adatvédelmi nyilatkozat „A feldolgozás korlátozásának joga“ c. fejezetében találhatók.

Külső szolgáltatók elemző- és egyéb eszközei
A webhely felkeresése során a böngészési szokásait statisztikailag kiértékelhetik. Ez elsősorban cookie-k és ún. elemzőprogramok használatával történik. A böngészési szokások elemzése általában anonim módon történik, a szörfölési szokások nem vezethetők vissza Önre.
Az adatok elemzésével kapcsolatban kifogással élhet illetve bizonyos eszközök használatának mellőzésével megakadályozhatja azt. Az ilyen eszközökkel illetve a kifogásolás lehetőségeivel kapcsolatos részletes információk az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban olvashatók.

2. Hosting-és tartalom-szolgáltatási hálózatok (CDN)

Külső adattárolás A webhelyet egy külső szolgáltató (Szolgáltató) üzemelteti A webhelyen gyűjtött személyes adatokat a Szolgáltató szerverein tárolják. Ennek során többek között IP-címek, kapcsolat-felvételi kérelmek, meta- és kommunikációs adatok, szerződéses adatok, elérhetőségek, nevek, a webhelyhez való hozzáféréshez szükséges adatok illetve a weboldalon előállított egyéb adatok kezelhetők. Az adatok Szolgáltató által történő használatának célja a potenciális és meglévő ügyfeleinkkel szembeni szerződéses kötelezettségek teljesítése ( GDPR. 6. cikkely 1. bek. b pont) valamint online ajánlatunk professzionális szolgáltató általi biztonságos, gyors és hatékony biztosítása érdeke ( GDPR 6. cikkely 1. bek. f pont). Szolgáltatónk csak olyan mértékig dolgozza fel az Ön adatait, ameddig az a szolgáltatást érintő kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges és követhesse az ilyen adatokra vonatkozó utasításainkat.

A megbízások feldolgozására vonatkozó szerződés megkötése Annak érdekében, hogy garantáljuk az adatvédelemnek megfelelő feldolgozást, szerződést kötöttünk a megbízások feldolgozásról a szolgáltatónkkal.

3. Általános tájékoztatás és kötelező adatok

Adatvédelem
Ezen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Az Ön személyes adatait bizalmasan, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és ezen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.
A weboldal használata során különféle személyes adatokat gyűjtenek. Személyes adatnak olyan adatok tekintendők, amelyek révén Ön személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi nyilatkozat bemutatja, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk fel azokat. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból történik ez.
Szeretnénk rámutatni, hogy az interneten keresztüli adatátvitel (például e-mailben történő kommunikáció esetén) biztonsági hiányosságokkal járhat. Az adatok nem védhetők teljes mértékben a harmadik felek általi hozzáféréstől.

A weboldalon történő adatfeldolgozás felelős szervére vonatkozó tájékoztatás
A weboldalon történő adatfeldolgozás felelős szerve:
Az ezért felelős szerv illetve kapcsolattartó adatai az impresszumban találhatók
A felelős szerv az a természetes vagy jogi személy, aki önállóan vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok (például név, e-mail cím vagy hasonló) feldolgozásának céljáról és eszközeiről.

A törvény által megkövetelt adatvédelmi megbízott
Vállalatunkhoz adatvédelmi megbízottat neveztünk ki.
Az ezért felelős szerv illetve kapcsolattartó adatai az impresszumban találhatók

Az adatfeldolgozásra vonatkozó hozzájárulás visszavonása
Számos adatfeldolgozási eljáráshoz kifejezett hozzájárulás szükséges. A már megadott hozzájárulás bármikor visszavonható. Ehhez csak egy informális e-mailt kell küldenie részünkre. A visszavonás nem érinti az azt megelőzően végzett adatfeldolgozás jogszerűségét.

A különleges esetekben történő adatgyűjtéssel illetve közvetlen reklámmal szembeni ellentmondási jog (GDPR 21. cikkely)
Amennyiben az adatok feldolgozása a GDPR 6. cikkely 1. bek. e vagy f pontja szerint történik, Ön bármikor jogosult kifogást emelni személyes adatainak feldolgozásával szemben, az Ön saját helyzetéből fakadó okok miatt; ez az e rendelkezések alapján történő profilozásra is vonatkozik. A feldolgozás jogalapja a jelen adatvédelmi nyilatkozatban található.
Kifogás esetén az érintett személyes adatait már nem dolgozzuk fel, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy a feldolgozásnak olyan kényszerítő, megalapozott oka van, amely meghaladja az érdekeit, jogait és szabadságát, illetve ha a feldolgozás jogi követelések érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére szolgál (a GDPR 21. cikkely 1. bek. szerinti kifogás).
Amennyiben személyes adatait közvetlen marketing céljából dolgozzák fel, akkor Ön bármikor jogosult kifogást emelni személyes adatainak az ilyen reklámozás céljából történő feldolgozása ellen; ez a profilozásra is vonatkozik, amennyiben az kapcsolódik az ilyen közvetlen reklámozáshoz. Kifogás esetén személyes adatait a továbbiakban nem használjuk fel közvetlen reklámozás céljára (a GDPR 21. cikkely 2. bek. szerinti kifogás).

Panasz benyújtásának joga az illetékes felügyeleti hatósághoz
A GDPR megsértése esetén az érintettnek joga van panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz, különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban. A panasz benyújtásának joga nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslathoz való jogot.

Az adatok hordozhatóságához való jog
Önnek joga van az olyan adatokhoz, amelyeket automatikusan, az Ön hozzájárulása alapján, vagy az Ön vagy harmadik fél számára átadott szerződés teljesítésekor, általános, géppel olvasható formátumban dolgozunk fel. Amennyiben az adatok másik felelős személynek történő közvetlen átadását kéri, akkor erre csak akkor kerül sor, ha ez technikailag megvalósítható.

SSL- illetve TLS-titkosítás
Biztonsági okokból és a bizalmas tartalom – például a weboldal üzemeltetőjeként nekünk küldött megbízások vagy kérések – továbbításának védelme érdekében ez az oldal SSL- vagy TLS-titkosítást használ. A titkosított kapcsolat onnan ismerhető fel, hogy a címsorba lévő „http“ előtag „https“ előtagra változik, a lakat szimbólum pedig megjelenik a böngésző címsorában. Ha az SSL- vagy TLS- titkosítás be van kapcsolva, a részünkre továbbított adatokat harmadik fél nem tudja olvasni.

Felvilágosítás, törlés és helyesbítés
A vonatkozó jogi rendelkezések keretein belül joga van a tárolt személyes adatokkal, azok eredetével és címzettjével, valamint az adatkezelés céljával kapcsolatos információk ingyenes megadására, és szükség esetén ezen adatok helyesbítésére vagy törlésére. Ezzel, illetve a személyes adatok témájával kapcsolatos további kérdéseivel bármikor hozzánk fordulhat az impresszumban megadott címen.

A feldolgozás korlátozásához való jog
Joga van ahhoz, hogy kérelmezze a személyes adatok feldolgozásának korlátozását. Ezzel kapcsolatban bármikor hozzánk fordulhat az impresszumban megadott címen. A feldolgozás korlátozásához való jog a következő esetekben áll fent:

 • Amennyiben vitatja a nálunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ennek ellenőrzésére. Az ellenőrzés időtartama alatt joga van ahhoz, hogy kérelmezze személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
 • Amennyiben személyes adatainak feldolgozása illegálisan történt / történik, akkor törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását
 • Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Önnek jogi követeléseinek gyakorlása,
  védelme vagy érvényesítése érdekében szüksége van azokra, jogában áll kérni, hogy személyes adatainak törlése helyett korlátozzuk azok felhasználást.
 • Ha a kifogást a GDPR 21. cikkely 1. bek. értelében nyújtotta be, akkor mérlegelnünk kell az Ön és a mi érdekeinket. Mindaddig, amíg nem egyértelmű, hogy kinek az érdeke az erősebb, jogában áll kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.Ha korlátozta személyes adatainak feldolgozását, ezeket az adatokat – a tárolásukon kívül – csak az Ön hozzájárulásával, illetve jogi követelések érvényesítése, gyakorlása vagy védelme, egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelme vagy az Európai Unió vagy egy tagállam jogos érdekének védelme érdekben lehet megszerezni.

4. A weboldalon történő adatgyűjtés

Cookiek
Weboldalaink ún. „cookie-kat“ használnak. A cookie-k kisméretű szöveges fájlok, melyek semmilyen kárt nem okoznak az Ön végkészülékén. Ezeket az Ön végkészüléke egy adott munkamenet időtartam (munkamenet cookie-k) vagy tartósan (állandó cookie-k) tárolja. A munkamenet cookie-k a látogatás végeztével automatikusan törlődnek. Az állandó cookie-k mindaddig a végkészüléken maradnak, amíg azokat saját maga nem törli, vagy a webböngésző nem törli azokat automatikusan.
Bizonyos esetekben a webhelyünkre történő belépéskor harmadik féltől származó cookie-k is tárolhatók a végkészüléken ( külső cookie-k). Ezek lehetővé teszik számunkra, vagy Önnek, a harmadik fél bizonyos szolgáltatásainak használatát (például a fizetési szolgáltatások feldolgozásához használt cookie-k).

A cookie-knak különféle funkciói vannak. Számos cookie-ra műszaki okokból van szükség, mivel bizonyos webhely-funkciók (például a bevásárlókosár-funkció vagy a videók megjelenítése). Más cookie-kat a felhasználói viselkedés értékelésére vagy reklám megjelenítésére használnak.

Az elektronikus kommunikációs folyamathoz szükséges cookie-k (szükséges cookie-k) vagy egyes szükséges funkciók biztosításához szükséges cookie-k (funkcionális cookie-k pl.a kosár funkcióhoz), illetve a weboldal optimalizálásához szükséges cookie-k (például a webes közönség mérésére szolgáló cookie-k) tárolása a GDPR 6. cikkely 1l bek. f pontja alapján történik, amennyiben nincs másik
jogalap meghatározva. A weboldal üzemeltetőjének a szolgáltatások technikailag hibamentes és optimalizált nyújtása érdekében jogos érdeke a cookie-k tárolása. Ha engedélyt kérnek a cookie-k tárolására, akkor a vonatkozó cookie-k tárolására kizárólag ezen hozzájárulás alapján kerül sor (GDPR 6. cikkely 1. bek. a pont); a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy tájékoztatást adjon a beállításáról, és csak bizonyos esetekben engedélyezze a cookie-k használatát, kizárja a cookie-k bizonyos esetekben vagy általában történő elfogadását, és aktiválhatja a cookie-k automatikus törlését, amikor a böngészőt bezárják. A cookie-k deaktiválása esetén a webhely funkcionalitása korlátozott lehet.
Amennyiben harmadik féltől származó cookie-kat használunk, vagy elemzés céljából használunk cookie-kat,akkor a jelen adatvédelmi nyilatkozat keretében külön értesítjük Önt és szükség esetén kérjük az Ön hozzájárulását.


Webhelyünkön az alábbi cookie-kat használjuk:


Cookie neveAz adatfeldolgozás céljaA tárolás időtartamaWebhely
    
wordpress_test_cookieEllenőrzi, hogy a böngésző fogad-e cookie-kat.MunkamenetMinden weboldal
YSCAkkor állítják be, amikor egy Youtube-videót ágyaznak a webhelyünkbe és/vagy lejátsszák azt. Lehetővé teszi az ilyen Youtube.videók megfelelő működését.MunkamenetMinden weboldal
APISID24 hónap
Consent20 év
HSID24 hónap
LOGIN_INFO24 hónap
PREF12 hónap
SAPISID24 hónap
SSID24 hónap
SID24 hónap
VISITOR_INFO1_LIVE12 hónap
remote_sidMunkamenet
_uetsidAkkor állítják be, amikor egy Vimeo-videót ágyaznak a webhelybe vagy leállítják azt. Lehetővé teszi az ilyen videók megfelelő működését.  30 percMinden weboldal
continuous_play_v312 hónap
player12 hónap
BorlabsA Borlabs közvetlenül az oldal betöltésekor hozza létre. Ez a cookie-k beállítására és tárolására szolgál. A cookie-beállítás felismeri a visszatérő ügyfeleket és automatikusan alkalmazza a már megadott beállításokat mindaddig, amíg a cookie-k továbbra is elérhetők a böngészőben.  
pll_languageA WordPress által beállított cookie, hogy elmentse a weboldal látogatójának nyelvi beállításait, hogy a webhely újbóli felkeresésekor emlékezzen a felhasználó által kiválasztott nyelvre. Ez a cookie a nyelvi információk lekérésére is szolgál, ha azok más módon nem állnak rendelkezésre.12 hónapMinden weboldal
_gaEgyedi azonosítót regisztrál, amelyet a rendszer a látogató webhely-használati szokásaival kapcsolatos statisztikai adatok generálására használ.24 hónapMinden weboldal
_gatA Google Analytics használja a kérések gyorsaságának korlátozására24 hónapMinden weboldal
_gidEgyedi azonosítót regisztrál, amelyet a rendszer a látogató webhely-használati szokásaival kapcsolatos statisztikai adatok generálására használ.Minden weboldal
collectAz eszköz és a látogatók viselkedésére vonatkozó adatok Google Analytics számára történő elküldésére szolgál. Eszközökön és a marketingcsatornákon keresztül rögzíti a felhasználót.MunkamenetMinden weboldal
UUID#A videók webhelyünkbe történő beágyazáshoz a Vimeo szolgáltatását használjuk. A Vimeo ezeket a cookie-kat elemzési-követési információk gyűjtésére használja.MunkamenetMinden weboldal
vuidAdatokat gyűjt a weboldal felhasználóinak látogatásairól, például arról, hogy mely oldalakat olvasták.24 hónapMinden weboldal
CompanyA látogató által választott vállalatot és nyelvet menti.24 hónapMinden weboldalCookie-hozzájárulás Borlabs Cookie használatával
Webhelyünk a Borlabs Cookie cookie-hozzájárulási technológiáját használja az Ön hozzájárulásának begyűjtéséhez bizonyos cookie-k böngészőben történő tárolására, és az adatvédelemmel összhangban történő dokumentálására. A technológia szállítója a Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (a továbbiakban Borlabs).
Amikor belép a weboldalunkra, a böngészőjében egy Borlabs-cookie kerül mentésre, amely az Ön által megadott hozzájárulásokat illetve azok visszavonását tárolja. Ezek az adatok nem kerülnek továbbításra a Borlabs Cookie részére.
Az összegyűjtött adatokat addig tároljuk, amíg nem kéri tőlünk törlést, saját maga törli a Borlabs cookie-kat, vagy az adattárolás célja már nem áll fent. Ez nem érinti a törvényileg kötelező megőrzési időszakokat. A Borlabs Cookie által történő adatkezeléssel kapcsolatos részletes információk a https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/ oldalon találhatók.
A Borlabs cookie-hozzájárulási technológiáját a cookie-k használatához szükséges, törvényben előírt hozzájárulás megszerzésére használják. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikkely 1 bek. 1. old. c pontja.


A szerver naplófájljai
Az oldalak szolgáltatója úgynevezett szerver-naplófájlokban automatikusan gyűjti és tárolja az információkat , amelyeket böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek a következők:

 • A böngésző típusa és verziója
 • A használt operációs rendszer
 • A hivatkozó URL-cím
 • A hozzáférést biztosító számítógép gazdaneve
 • A szerverkérés időpontja
 • IP-cím


Ezeket az adatokat nem kapcsolják össze egyéb adatforrásokkal. Az adatok gyűjtésének jogalapja a GDPR 6. cikkely 1. bek. f pontja. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a webhely technikailag hibamentes megjelenítéséhez és optimalizálásához , amihez rögzíteni kell a szerver naplófájljait. Ezek az adatok nem rendelhetők hozzá egy adott személyhez. Ezeket az adatokat nem kapcsolják össze egyéb adatforrásokkal. Fenntartjuk a jogot, ezen adatok utólag történő ellenőrzésére, amennyiben az illegális felhasználás konkrét jeleit észleljük. A szerveren tárolt naplófájlok 12 hónap elteltével törlődnek.


Kapcsolat-felvételi űrlap:
Ha a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével küld nekünk kérdéseket, akkor az űrlapból származó adatokat, ideértve az ott megadott elérhetőségeket is, a kérdés feldolgozása és további kérdések felmerülése esetére tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön beleegyezése nélkül nem adjuk tovább.
Az adatok feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikkely 1. beh. b pontja, amennyiben kérése egy szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatfeldolgozás jogos érdekünkön alapul, hogy a számunkra megkeresett kérdéseket hatékonyan dolgozzuk fel ( GDPR 6. cikkely 1. bek. f pont) illetve az Ön hozzájárulásán ( GDPR 6. cikkely 1. bek. a pont), amennyiben ezt Ön kérelmezte,
A kapcsolatfelvételi űrlapon Ön által megadott adatokat mindaddig megőrizzük, amíg nem kéri azok törlését, visszavonja a tárolásra vonatkozó hozzájárulását, vagy az adattárolás célja már nem ÁLL FENT (pl. a kérés feldolgozásának lezárulta után). Ez nem érinti a törvényi rendelkezéseket, különösen a megőrzési időszakokat.
Amennyiben korábban nem él ellentmondással, elérhetőségi adatai 5 év után törlődnek.


E-mailben, telefonon vagy telefaxon történő érdeklődés
Amennyiben e-mailben, telefonon vagy faxon lép velünk kapcsolatba, kérését, az abból származó személyes adatokat (név, kérés) is ideértve, a kérelem feldolgozása céljából tároljuk és dolgozzuk fel. Ezeket az adatokat az Ön beleegyezése nélkül nem adjuk tovább.
Az adatok feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikkely 1. beh. b pontja, amennyiben kérése egy szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. A feldolgozás jogalapja minden más esetben az Ön beleegyezése ( GDPR 6. cikkely 1. bek. a pont) és/vagy a mi jogos érdekünk ( GDPR 6. cikkely 1. bek. f pont), mivel jogos érdekünk a hozzánk intézett kérdések hatékony feldolgozása.
A kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül részünkre küldött adatokat mindaddig megőrizzük, amíg nem kéri azok törlését, visszavonja a tárolásra vonatkozó hozzájárulását, vagy az adattárolás célja már nem ÁLL FENT (pl. a kérés feldolgozásának lezárulta után). Ez nem érinti a törvényi rendelkezéseket, különösen a törvény által előírt megőrzési időszakokat.
Amennyiben nem vásárol tőlünk terméket, illetve nem veszi igénybe szolgáltatásaikat, elérhetősig adatai 5 év után törlődnek.


Névjegykártyák
A névjegykártyák átadásával vagy cseréjével, illetve a kapcsolatfelvétel digitális változatának támogatásával személyes adatokat, például telefonszámot, e-mail címet is megad nekünk. Ezeket az adatokat kizárólag az Önnel történő kapcsolatfelvétel céljából használjuk. Ezenkívül további információkat adunk szolgáltatásainkról. Amennyiben nem vásárol tőlünk terméket, illetve nem veszi igénybe szolgáltatásaikat, elérhetősig adatai 5 év után törlődnek.

5. Elemzőeszközök és reklám

Google Analytics
A weboldal a Google Analytics webes elemzőszolgáltatást használja. Ennek szolgáltatója a Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat“ használ. Ezek olyan szöveges fájlok, amelyeket a számítógépen tárolnak, és amelyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A cookie által a weboldal használatával kapcsolatosan rögzített információk általában átkerülnek a Google USÁ-ban lévő szerverére, és ott lesznek tárolva.
A Google Analytics cookie-k tárolása és az elemző eszköz használatának jogalapja a GDPR 6. cikkely 1. bek. f pontja. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a felhasználói viselkedés elemzése a webhely illetve a reklámok optimalizálása érdekében. Ha hozzájárulást (pl. a cookie-k tárolásához történő hozzájárulását) kértek, a feldolgozás jogalapja kizárólag a GDPR 6. cikkely 1. bek. a pontja; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az IP-cím anonimizálása
Weboldalunkon aktiváltuk az IP-anonimizálási szolgáltatást. Ez azt jelenti, hogy az IP-címét a Google az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államain belül az USÁ-ba történő továbbítás előtt lerövidíti. A teljes IP-címet csak kivételes esetekben továbbítják az USÁ-ban lévő Google szerverre továbbítják, és ott rövidítik le. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat a weboldal használatának kiértékelésére, a webhely tevékenységeivel kapcsolatos jelentések összeállítására, valamint a weboldal üzemeltetőjének a weboldal tevékenységével és az internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásainak nyújtására használja. A böngésző által a Google Analytics keretében továbbított IP-címet nem egyesítik más Google-adatokkal.

Böngésző-bővítmény
A cookie-k tárolása a böngészőszoftver megfelelő beállításával megakadályozható; szeretnénk azonban rámutatni, hogy ebben az esetben nem biztos, hogy a webhely összes funkcióját teljes mértékben ki tudja használni. Megakadályozhatja azt is, hogy a Google összegyűjtse a cookie által generált, a webhely használatával kapcsolatos adatokat (ideértve az Ön IP-címét), és ezen adatok Google általi feldolgozását; ehhez töltse le és telepítse az alábbi linken elérhető böngésző-bővítményt : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Az adatgyűjtéssel szembeni kifogás
Az alábbi hivatkozásra kattintva megakadályozhatja, hogy a Google Analytics adatgyűjtést végezzen. Be van állítva egy leiratkozó cookie, amely megakadályozza az adatok gyűjtését a webhely jövőbeni meglátogatása során:

A Google Analytics deaktiválása

A Google Analytics felhasználói adatainak kezelésével kapcsolatos további információk a Google adatvédelmi nyilatkozatában találhatók:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

A megbízások feldolgozása
Megbízás-feldolgozási szerződést kötöttünk a Google-lal, és teljes mértékben betartatjuk a
német adatvédelmi hatóságok szigorú követelményeit a Google Analytics használatakor.

Demográfiai jellemzők a Google Analytics alkalmazásban
Ez a webhely a Google Analytics „Demográfiai jellemzők” funkcióját használja. Ez lehetővé teszi olyan jelentések készítését, amelyek a weboldal látogatóinak életkorával, nemével és érdeklődési körével kapcsolatos. Ezek az adatok a Google érdeklődés-alapú hirdetéseiből és külső szolgáltatók látogatói adataiból származnak. Ezek az adatok egyetlen személyhez sem rendelhetők hozzá. A funkció a Google-fiók hirdetési beállításaiban bármikor kikapcsolható, illetve a Google Analytics által történő adatgyűjtés az „Az adatgyűjtéssel szembeni kifogás” pontban bemutatott módon általánosságban kikapcsolható.

A tárolás időtartama
A Google-ban felhasználói és eseményszinten tárolt, cookie-khoz, felhasználói kódokhoz (például felhasználói azonosítóhoz) vagy hirdetési azonosítókhoz (például DoubleClick cookie-k, Android hirdetési azonosítók) kapcsolódó adatok 14 hónap elteltével anonimizálva vagy törölve lesznek. Az ezzel kapcsolatos részleteket lásd:
https://support.google.com/analytics/answer/7667196

6. Beépülő modulok és eszközök

A YouTube és a bővített adatvédelem
A webhely beágyazott YouTube-videókat tartalmaz. Az oldal üzemeltetője a Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
A YouTube-ot bővített adatvédelmi módban használjuk. A YouTube szerint ez az üzemmód azt jelenti, hogy a YouTube a videó megtekintése előtt nem menti el a webhely látogatóira vonatkozó információkat. A kiterjesztett adatvédelmi mód azonban nem feltétlenül zárja ki az adatok továbbítását a YouTube partnereinek.
Így a YouTube
– függetlenül attól, hogy éppen videót néz-e
– csatlakozik a Google DoubleClick hálózathoz

Amint elindít egy YouTube-videót ezen a weboldalon, létrejön a kapcsolat a YouTube-kiszolgálókkal. Közöljük a YouTube-szerverrel, hogy melyik oldalainkat látogatta meg. Ha be van jelentkezve YouTube-fiókjába, engedélyezheti a YouTube-nak, hogy böngészési szokásait közvetlenül a személyes profiljához rendelje Ez a YouTube-fiókból történő kijelentkezéssel
megakadályozható. Ezenkívül a YouTube a videó elindítása után különféle cookie-kat menthet a végkészülékére. Ezeknek a sütiknek a segítségével a YouTube információkat kaphat a webhely látogatóiról. Ezeket az adatokat többek között videó-statisztikák gyűjtésére, a felhasználó-barátság javítására és a csalások megelőzésére használják. A cookie-k az Ön által történő törlésig a végkészülékén maradnak. Szükség esetén a YouTube-videó elindítása után további adatfeldolgozási folyamatok is elindulhatnak, amelyekre nincs befolyásunk. A YouTube-ot online ajánlataink vonzó bemutatása érdekében használják fel.

Ez a GDPR 6. cikkely 1. bek. f pontja értelmében jogos érdeknek minősül. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás jogalapja kizárólag a GDPR 6. cikkely 1. bek. a pontja; a hozzájárulás bármikor visszavonható.
A YouTube adatvédelmével kapcsolatos további információk annak adatvédelmi nyilatkozatában találhatók:
https://policies.google.com/privacy.


Vimeo
Ez a weboldal a Vimeo videoportál beépülő moduljait használja. A szolgáltató a Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Ha felkeresi az egyik olyan oldalunkat, amelyen Vimeo beépülő modul van, akkor létrejön a kapcsolat a Vimeo szerverekkel. Közöljük a Vimeo-szerverrel, hogy melyik oldalainkat látogatta meg. Ehhez a Vimeo az IP-címét is megszerzi. Ez akkor is érvényes, ha nincs bejelentkezve a Vimeoba, vagy ha nincs Vimeo-fiókja. A Vimeo által összegyűjtött információkat az USA-ban található Vimeo szerverre továbbítják.
Ha be van jelentkezve Vimeo-fiókjába, engedélyezheti a Vimeonak, hogy böngészési szokásait közvetlenül a személyes profiljához rendelje Ez a Vimeo-fiókból történő kijelentkezéssel megakadályozható.
A Vimeot online ajánlataink vonzó bemutatása érdekében használják fel. Ez a GDPR 6. cikkely 1. bek. f pontja értelmében jogos érdeknek minősül. Ha hozzájárulást (pl. a cookie-k tárolásához történő hozzájárulását) kértek, a feldolgozás jogalapja kizárólag a GDPR 6. cikkely 1. bek. a pontja; a hozzájárulás bármikor visszavonható.
A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információk a Vimeo adatvédelmi nyilatkozatában, a https://vimeo.com/privacy webhelyen, vagy a Vimeo cookie-irányelvében, a https://vimeo.com/cookie_policy címen találhatók.


Google Web Fonts
Ez az oldal a Google által biztosított úgynevezett webfontokat használja a betűkészletek egységes megjelenítéséhez. A Google Fonts helyileg van telepítve. Nincs kapcsolat a Google szervereivel.


A Google Web Fonts-szal kapcsolatos további információk a
https://developers.google.com/fonts/faq és az adatvédelmi nyilatkozatban: https://policies.google.com/privacytalálhatók.


Google Maps
Ez az oldal egy API segítségével használja a Google Maps térképszolgáltatását. Ennek szolgáltatója a Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
A Google Maps funkcióinak használata megköveteli IP-címének mentését.. Ezeket az adatokat rendszerint az USA-ban lévő Google szerverre továbbítják és ott tárolják. A szolgáltatónak nincs ráhatása ezen adatok továbbítására.
A Google Maps használatának célja online ajánlataink vonzó megjelenítése és a webhelyen feltüntetett helyek megtalálásának megkönnyítése. Ez a GDPR 6. cikkely 1. bek. f pontja értelmében jogos érdeknek minősül. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás jogalapja kizárólag a GDPR 6. cikkely 1. bek. a pontja; a hozzájárulás bármikor visszavonható.
A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információk a Google adatvédelmi nyilatkozatában találhatók:
https://policies.google.com/privacy


Google tárolt könyvtárak (ajax.googleapis.com for jQuery und jQueryUI)
Ez a weboldal a Ajax és a jQuery ill. jQueryUI technológiát használja, ezáltal optimalizálva a betöltési sebességeket. Ehhez behívják a Google szerveren lévő programkönyvtárakat. Ehhez a Google tartalom-szolgáltatói hálózatát (CDN) használják.
Ha korábban már használta a jQuery-t egy másik Google CDN-oldalon, akkor böngészője a gyorsítótárazott példányt fogja használni. Ha nem ez a helyzet, akkor ehhez letöltést kell végrehajtani, amely során az adatokat a böngészőből átviszik a Google! Inc. vállalathoz („Google”). Adatait az USÁ-ba továbbítják.
További információk: https://developers.google.com/speed/libraries/#jquery, illetve a google.de adatvédelmi nyilatkozata: https://policies.google.com/privacy


jQuery Java-Script-könyvtár (code.jquery.com for jQuery Migrate)
Ez a webhely a jQuery Migrate alkalmazást használja a jQuery- technológiák stabilitása érdekében. Ehhez behívják a jQuery szerveren lévő programkönyvtárakat. Ehhez a Google tartalom-szolgáltatói hálózatát (CDN) használják.

Ha korábban már használta a jQuery Migrate alkalmazást egy másik jQuery CDN-oldalon, akkor böngészője a gyorsítótárazott példányt fogja használni. Ha nem ez a helyzet, akkor ehhez letöltést kell végrehajtani, amely során az adatokat a böngészőből átviszik a jQuery alapítványhoz („jQuery.org”) Adatait az USÁ-ba továbbítják.

További információk: https://code.jquery.com illetve a jQuery alapítvány viselkedési kódexe: https://js.foundation/community/code-of-conduct

7. Saját szolgáltatások

A pályázati adatok kezelése
Lehetőséget kínálunk Önnek a hozzánk történő jelentkezésre (pl. e-mailben, postai úton vagy az online pályázati űrlapon keresztül). Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt a pályázati folyamat során összegyűjtött személyes adatainak köréről, az adatgyűjtés céljáról és az adatok felhasználásáról. Gondoskodunk arról, hogy adatainak összegyűjtése, feldolgozása és felhasználása összhangban legyen az alkalmazandó adatvédelmi törvényekkel és az összes többi jogi rendelkezéssel, illetve hogy az Ön adatait szigorúan bizalmasan kezeljék.


Az adatgyűjtés köre és célja.
Ha jelentkezést küld nekünk, akkor feldolgozzuk a kapcsolódó
személyes adatait (pl. kapcsolattartási és kommunikációs adatok, pályázati dokumentumok,állásinterjúk keretében tett megjegyzések stb.), amennyiben ez a munkaviszony létesítéséhez szükséges. nnek jogalapja a német törvény szerinti új BDSG 26. §-a (munkaviszony kezdeményezése), a GDPR 6. cikkely 1. bek. b pontja (általános szerződéskötés), illetve – ha hozzájárulását adta – a GDPR 6. cikkely 1. bek. b pontja. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Személyes adatait vállalatunkon belül kizárólag azoknak a személyeknek továbbítjuk , akik részt vesznek az Ön jelentkezésének feldolgozásában. Ha a pályázat sikeres, akkor az Ön által benyújtott adatokat az új BDSG 26. §-a illetve a GDPR 6. cikkely 6. cikkely 1. bek. b pontja értelmében, a munkaviszony megvalósítása érdekében adatfeldogozó rendszerünkben tároljuk.


Az adatok megőrzésének időtartama
Amennyiben nem tudunk állásajánlatot tenni Önnek, elutasít egy állásajánlatot vagy visszavonja jelentkezését, fenntartjuk a jogot arra, hogy jogos érdekeink alapján ( GDPR 6. cikkely 1. bek f pont) a pályázati folyamat végétől (a jelentkezés elutasításától vagy visszavonásától) számított 6 hónapig megőrizzük az Ön által átadott adatokat
Ezt követően az adatok törölve lesznek, a pályázathoz fizikailag átadott mellékletek pedig meg lesznek semmisítve. A megőrzés különösen jogviták esetén történő ellenőrzés céljából történik. Ha úgy látható, hogy az adatokra (például egy küszöbön álló vagy folyamatban lévő jogi vita miatt) a 6 hónapos időszak lejártát követően is szükség lehet, a törlés csak akkor történhet meg, amikor a további megőrzés
célja már nem áll fent. Hosszabb megőrzésre akkor is sor kerülhet, ha ahhoz hozzájárulását adta ( GDPR 6. cikkely 1. bek. a pont), illetve ha a törvény által előírt megőrzési kötelezettség meggátolja
a törlést.


Bekerülés a pályázói adatbázisba
Ha nem tudunk Önnek állásajánlatot adni, akkor lehetősége van arra, hogy bekerüljön a pályázói adatbázisba. Bekerülés esetén a pályázathoz kapcsolódó valamennyi dokumentum és információ átkerül a pályázói adatbázisba, hogy megfelelő állásajánlat esetén kapcsolatba léphessünk Önnel. A pályázati adatbázisba történő bekerülés kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulása alapján történik ( GDPR 6. cikkely 1. bek. b pont). A hozzájárulás megadása önkéntes, és nincs semmilyen kapcsolatban a folyamatban lévő pályázati eljárással. Az érintettek hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják. Ebben az esetben visszavonhatatlanul törlik a pályázói adatbázisban lévő adatokat, kivéve, ha a megőrzésre törvényes okok vannak. A pályázói adatbázisban lévő adatokat a hozzájárulás megadásától számított két év elteltével visszavonhatatlanul törlik.