Gegevens­bescherming

Transparante verwerking van gegevens

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene instructies
De volgende instructies geven een eenvoudig overzicht wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waardoor u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.

Verzameling van gegevens op deze website
Wie is verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens op deze website?
De verwerking van de gegevens op deze website gebeurt door de beheerder van de website. De contactgegevens van de beheerder kunt u vinden in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons doorgeeft. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gegeven die u invult op een contactformulier.
Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld bij een bezoek aan de website. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het oproepen van de website). Het verzamelen van deze gegevens gebeurt automatisch, zodra u deze website opent.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt gebruikt om een vlekkeloze beschikking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen voor analyse van uw gebruikersgedrag worden gebruikt.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt op elk moment het recht kosteloos informatie over de herkomst, ontvangers en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens te ontvangen. U hebt bovendien het recht een melding over het wissen van deze gegevens te vragen. Hiervoor en voor andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming kunt u op elk moment contact met ons opnemen via het adres vermeld in het impressum. Verder hebt u het recht een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Bovendien hebt u het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Informatie hierover kunt u vinden in de privacyverklaring onder „Recht op beperking van de verwerking“.

Analyse-tools en tools van derden
Bij een bezoek aan deze website kun uw browsegedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt vooral door cookies en via zogenaamde analyseprogramma‘s. De analyse van uw browsegedrag gebeurt in het algemeen anoniem; het browsegedrag kan niet naar u worden herleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze door het niet gebruiken van bepaalde tools voorkomen. Gedetailleerde informatie over deze tools en over de mogelijkheden om bezwaar te maken vindt u in de volgende privacyverklaring.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting
Deze website wordt bij een externe dienstverlener gehost (hoster). Persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden op de servers van de hoster opgeslagen. Hierbij kan het vooral gaan om IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, toegang tot websites en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

Het gebruik van de hoster gebeurt voor het uitvoeren van het contract tegenover onze mogelijke en bestaande klanten (art. 6 par. 1 lid b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte gereedheid van onze online-aanbod door een professionele aanbieder (art. 6 par. 1 lid f DSGVO).

Onze hoster zal uw gegevens alleen zodanig verwerken, zoals nodig is voor de uitvoering van zijn verplichtingen uit de overeenkomt en onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Afsluiten van een contract voor de orderverwerking
Om de verwerking van de gegevens volgens de gegevensbescherming te garanderen, hebben wij een contract voor de orderverwerking met onze hoster afgesloten.

3. Algemene instructies en verplichte informatie

Gegevensbescherming
De beheerders van deze websites neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Als u gebruik maakt van deze website worden diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waardoor u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Deze privacyverklaring licht toe welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Deze licht ook toe hoe en voor welk doel dit gebeurt.

We willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht via internet (bijv. bij de communicatie via e-mail) veiligheidshiaten met zich mee kan brengen. Bescherming van de gegevens zonder hiaten voor toegang tot derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke autoriteit
De verantwoordelijke autoriteit voor de gegevensverwerking op deze website is:
De daarvoor verantwoordelijke autoriteit of contactpersoon bereikt u via ons impressum.

De verantwoordelijke autoriteit is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen e.d.) besluit.

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming benoemd.

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming benoemd.
De daarvoor verantwoordelijke autoriteit of contactpersoon bereikt u via ons impressum.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel processen met betrekking tot gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming op elk moment weer intrekken. Hiervoor is een informele e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de uitgevoerde gegevensverwerking voor de intrekking wordt hierdoor niet beïnvloed.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen directe reclame (art. 21 DSGVO)
Als de gegevensverwerking op basis van art. 6 par. 1 lid e of f DSGVO plaatsvindt, hebt u altijd het recht, om op basis van redenen, die uit uw speciale situatie volgen, bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De betreffende rechtsgrond waarop een verwerking is gebaseerd, vindt u in deze privacyverklaring.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dringende legitieme redenen voor de verwerking aan kunnen tonen, die belangrijker zijn dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking vindt plaats op basis van het doen gelden, uitvoeren of verdedigen van rechtsaanspraken (in strijd met art. 21 par. 1 DSGVO).

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, dan hebt u het recht op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens voor dergelijke direct marketing; dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Als u bezwaar maakt worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer gebruikt voor direct marketing (bezwaar volgen art. 21 par. 2 DSGVO).

Recht om klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit
In het geval van schending van de DSGVO heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van zijn/haar vaste woon of verblijfplaats, zijn/haar werkplek of de plaats waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden. Het recht van bezwaar bestaat onverminderd naast andere administratieve of gerechtelijke middelen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht gegevens, die wij op basis van uw toestemming of als uitvoering van een contract automatisch verwerken, aan u of een derde in een gangbaar, door een machine leesbaar formaat te laten overhandigen. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon wenst, gebeurt dit alleen, voor zover dit technisch uit te voeren is.

SSL- of TLS-versleuteling
Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke content, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen, die u aan ons als websitebeheerder zendt, gebruik van een SSL- of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u doordat de adresregel van de browser van „http://“ naar „https://“ wisselt en aan het slotsymbool van de regel in uw browser.

Als de SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens, die u aan ons doorgeeft niet door derden worden meegelezen.

Informatie, wissen en correctie
U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen altijd het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst ervan en de ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en eventueel een recht op melding of wissen van deze gegevens, Hiervoor en voor andere vragen over het onderwerp persoonsgegevens kunt u op elk moment contact met ons opnemen via het adres vermeld in het impressum.

Recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Hiervoor kunt u op elk moment contact met ons opnemen via het adres vermeld in het impressum. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Als u de juistheid van de bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te controleren. Tijdens de duur van de controle hebt u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
 • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig plaatsvond/plaatsvindt, kunt u in plaats van het wissen vragen om de beperking van de gegevensverwerking.
 • Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze echter voor de uitoefening,
  verdediging of het geldend maken ervan nodig hebt, hebt u het recht in plaats van het wissen beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
 • Als u bezwaar heeft aangetekend volgens art. 21 par. 1 DSGVO moet een afweging worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang niet vaststaat wiens belangen overheersen hebt u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van het opslaan ervan – alleen met uw toestemming of voor het geldend maken, de uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van een belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

4. Verzameling van gegevens op deze website

Cookies
Onze internetpagina‘s maken gebruik van zogenaamde „cookies“. Cookies zijn kleine tekstgegevens en richten geen schade aan op uw eindapparaat. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (session-cookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessie-cookies worden aan het einde van uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat totdat u deze zelf wist of dit gebeurt via automatisch wissen door uw webbrowser.

Gedeeltelijk kunnen ook cookies van derde bedrijven op uw eindapparaat worden opgeslagen, wanneer u onze website bezoekt (third-party-cookies). Hierdoor kunnen wij of kunt u bepaalde diensten van derde bedrijven (bijv. cookies voor de afwikkeling van betalingsdiensten) gebruiken.

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder cookies niet kunnen functioneren (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video‘s). Andere cookies dienen voor het evalueren van het gebruikersgedrag of weergeven van reclame.

Cookies die noodzakelijk zijn voor de elektronische communicatie (noodzakelijke cookies) of voor het mogelijk maken van bepaalde, door u gewenste functies (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of voor het optimaliseren van de website (bijv. cookies voor het meten van het webpubliek), worden op basis van art. 6 par. 1 lid f DSGVO opgeslagen, voor zover er geen andere rechtsgrondslagen worden vermeld. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor het technische foutloze en optimale werken van zijn diensten. In zoverre er een toestemming voor het opslaan van cookies wordt gevraagd, gebeurt het opslaan van de betreffende cookies uitsluitend op basis van deze toestemming (art. 6 par. 1 lid a DSGVO); de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in een speciaal geval toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van de cookies bij het afsluiten van de browser activeert. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Als er cookies van derde bedrijven of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u hierover in het kader van deze privacyverklaring apart over informeren en eventueel om toestemming vragen.

Op onze websites maken wij gebruik van de volgende cookies:

 

Naam cookieDoel van de gegevensverwerkingDuur van de opslagWebsite
    
wordpress_test_cookieControleert of de browser cookies accepteertSessieAlle websites
YSCWorden geplaatst zodra een Youtube-video is opgenomen in onze website en/of afgespeeld wordt. Zorgt voor de juiste functionaliteit van deze Youtube-video’s.SessieAlle websites
APISID24 maanden
Consent20 jaar
HSID24 maanden
LOGIN_INFO24 maanden
PREF12 maanden
SAPISID24 maanden
SSID24 maanden
SID24 maanden
VISITOR_INFO1_LIVE12 maanden
remote_sidSessie
_uetsidWorden geplaatst zodra een Vimeo-video is opgenomen in onze website en/of afgespeeld wordt. Zorgt voor de juiste functionaliteit van deze video’s.30 minutenAlle websites
continuous_play_v312 maanden
player12 maanden
BorlabsWordt door Borlabs direct bij het laden van de website aangemaakt. Hierdoor kan de cookie instellingen plaatsen en opslaan. Terugkerende klanten worden door deze cookie-instellingen herkend en de reeds geactiveerde instellingen automatisch toegepast – voor zover de cookies in de browser nog aanwezig zijn.  
pll_languageWordt door WordPress geplaatst om de taalinstelling van de gebruiker van de website op te slaan, om de taal te herinneren die de gebruiker heeft gekozen, wanneer de website opnieuw wordt bezocht. Deze cookie wordt ook gebruikt om de taalinformatie op te vragen wanneer deze niet op een andere manier beschikbaar is.12 maandenAlle websites
_gaRegistreert een eenduidige ID, die gebruikt wordt om statistische gegevens daarover, hoe de bezoeker de website gebruikt, te genereren.24 maandenAlle websites
_gatWordt door Google Analytics gebruikt, om de vraagsnelheid te beperken.24 uurAlle websites
_gidRegistreert een eenduidige ID, die gebruikt wordt om statistische gegevens daarover, hoe de bezoeker de website gebruikt, te genereren.24 uurAlle websites
collectWordt gebruikt om gegevens voor Google Analytics via het apparaat en het gedrag van de gebruiker te sturen. Legt de bezoeker vast op verschillende apparaten en marketingkanalen.SessieAlle websites
UUID#We gebruiken Vimeo om video’s op onze website te implementeren. Deze cookies worden door Vimeo gebruikt, om analyse-tracking-informatie te verzamelen.SessieAlle websites
vuidVerzamelt gegevens over bezoeken van gebruikers aan de website, zoals bijvoorbeeld welke pagina’s worden gelezen.24 maandenAlle websites
CompanySlaat het gekozen bedrijf en de gekozen taal van de bezoeker op.24 maandenAlle websitesCookie-toestemming met Borlabs cookie

Onze website gebruikt de cookie-consent-technologie van Borlabs cookie om uw toestemming voor het opslaan van bepaalde cookies in uw browser te krijgen en deze volgens de bescherming van persoonsgegevens vast te leggen. Leverancier van deze technologie is Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg hierna Borlabs).

Als u onze website opent, wordt een Borlabs-cookie in uw browser opgeslagen, waarin de door u gegeven toestemmingen of intrekking van deze toestemmingen worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet aan de leverancier van Borlabs-cookie doorgegeven.

De verzamelde gegevens worden opgeslagen totdat u ons vraagt om het wissen ervan of dat Borlabs-cookie deze zelf wist of het doel van het opslaan van de gegevens komt te vervallen. Dwingende wettelijke bewaartermijnen vallen hier niet onder. Details over verwerking van persoonsgegevens van Borlabs-cookie vindt u op https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Het gebruik van de Borlabs-cookie-consent-technologie gebeurt om de wettelijk voorgeschreven toestemmingen voor het gebruik van cookies te krijgen.
De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 par. 1 z. 1 lid c DSGVO.

Server-log-bestanden
De provider van de websites verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-log-bestanden die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze bestaan uit:

 • browsertype en browserversie
 • gebruikt besturingssysteem
 • verwijzende URL
 • hostnaam van de toegangscomputer
 • tijd van de serveeraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid f DSGVO. De beheerder van de website heeft een gerechtigd belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de server-log-files worden geregistreerd. Deze gegevens kunnen niet aan specifieke personen worden toegewezen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. We behouden ons het recht voor deze gegevens later te controleren, als we specifieke aanwijzingen van illegaal gebruik opmerken. De op de server opgeslagen log-bestanden worden na 12 maanden gewist.

Contactformulier:
Als u ons via het contactformulier aanvragen toestuurt, wordt uw informatie uit het aanvraagformulier, inclusief de door u aangegeven contactgegevens via verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgaanvragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid b DSGVO, voor zover uw aanvraag verband houdt met het nakomen van een contract of voor het uitvoeren van maatregelen voor het contract vereist is. In alle overige gevallen vindt de verwerking plaats op basis van ons rechtmatig belang voor de effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 par. 1 lid f DSGVO) of op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a DSGVO) voor zover deze wordt gevraagd.

De door u ingevulde gegevens op het contactformulier blijven bij ons, tot u vraagt om het wissen ervan, uw toestemming voor het opslaan intrekt of de reden voor het opslaan van de gegevens vervalt (bijv. na de afgesloten verwerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – vallen hier niet onder.

Als u niet eerder bezwaar maakt, worden uw contactgegevens na 5 jaren gewist.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax
Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle daaruit ontstane persoonsgegevens (naam, aanvraag) voor doelen van de verwerking van uw behoeften bij ons opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid b DSGVO, voor zover uw aanvraag verband houdt met het nakomen van een contract of voor het uitvoeren van maatregelen voor het contract vereist is. In alle overige gevallen is de verwerking op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a DSGVO) en/of op basis van onze rechtmatige belangen (art. 6 par 1 lid f DSGVO), dat wij een rechtmatig belang hebben voor de effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen.

De door u verzonden gegevens via de contactaanvragen blijven bij ons, tot u vraagt om het wissen ervan, uw toestemming voor het opslaan intrekt of de reden voor het opslaan van de gegevens vervalt (bijv. na de afgesloten verwerking van uw behoefte). Dwingende wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaartermijnen – vallen hier niet onder.
Als u geen producten of diensten bij ons koopt, worden uw contactgegeven na 5 jaar gewist.

Visitekaartjes
In het kader van de overdracht of het uitwisselen van visitekaartjes, ook door het ondersteunen van onze digitale versie van het contact opnemen, deelt u ons persoonsgegevens mee zoals telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om met u in contact te blijven. Via deze kanalen geven wij u meer informatie over onze diensten. Als u geen producten of diensten bij ons koopt, worden uw contactgegeven na 5 jaar gewist.

5. Analyse-tools en reclame

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Leverancier is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics gebruikt zogenaamde „Cookies“. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De gegenereerde informatie door de cookie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgedragen aan een server van Google in de V.S. en daar opgeslagen.

Het opslaan van Google-Analytics-cookies en het gebruik van deze Analyse-tools gebeuren op basis van art. 6 par. 1 lid f DSGVO. De beheerder van de website heeft een gerechtigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zijn webaanbod en ook zijn reclame te optimaliseren. In zoverre er een toestemming voor het opslaan van cookies wordt gevraagd (bijv. een toestemming voor het opslaan van cookies), gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van art. 6 par. 1 lid a DSGVO; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

IP-anonimisering
Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie, of in ander staten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte, verkort voor verzending naar de V.S. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om meer diensten voor de beheerder van de website met betrekking tot het gebruik van de website en internet uit te voeren. Het door uw browser overgedragen IP-adres in het kader van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser Plugin
U kunt het opslaan van de cookies door een bijbehorende instelling van uw browser-software voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval misschien niet alle functies van deze website in hun volledige omvang kunt gebruiken. U kunt daarnaast het verzamelen van de gegevens die door de cookie zijn gegenereerd en betrekking hebbend op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen. Hiervoor kut u beschikbare browser-plug-in downloaden en installeren via de volgende link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens
U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt opt-out-cookie geplaatst, die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstig bezoek van deze website voorkomt:

Google Analytics deactiveren

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Orderverwerking
Wij hebben met Google een contract afgesloten voor de orderverwerking en implementeren hiervoor de strenge vereisten van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken bij Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de functie „demografische kenmerken“ van Google Analytics. Hierdoor kunnen verslagen worden gegenereerd die gegevens verstrekken over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers aan de website. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde reclame van Google en uit bezoekersgegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. U kunt deze functie altijd via de weergave-instellingen in uw Google-account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics zoals weergeven onder het kopje „Bezwaar tegen verzamelen van gegevens“ in het algemeen verbieden.

Duur van de opslag
Bij Google opgeslagen gegevens op gebruikers- en resultaatniveau, die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikerskenmerken (bijv. user ID) of reclame-ID‘s (bijv. doubleclick-cookies, Android-reclame-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of gewist. Details hiervoor kunt u vinden via deze link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl.

6. Plug-ins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming
Deze website bevat video‘s van YouTube. Beheerder is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in de modus uitgebreide gegevensbescherming. Volgens YouTube slaat YouTube in deze modus geen informatie op over de bezoekers van deze website, voordat de video wordt bekeken. Het overdragen van gegevens aan YouTube-partners wordt door de modus uitgebreide gegevensbescherming echter niet noodzakelijk uitgesloten. Zo maakt YouTube – onafhankelijk van het feit of u een video bekijkt of niet – een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk. Zodra u een YouTube-video-video op deze website start, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de YouTube-server medegedeeld welke van onze websites u bezocht hebt. Als u bent aangemeld op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw browsegedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Dit kunt u voorkomen als u zich afmeldt van uw YouTube-account. Verder kan YouTube na het starten van een video diverse cookies op uw eindapparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie over bezoekers van deze website ontvangen. Deze informatie wordt o.a. gebruikt om videostatistieken op te tellen, de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw eindapparaat totdat u deze wist. Eventueel kunnen na de start van een YouTube-video meer processen van gegevensverwerking worden gewist, waar wij geen invloed op hebben. Het gebruik van YouTube gebeurt in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons online-aanbod. Dit vormt een gerechtelijk belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f DSGVO. In zoverre er een bijbehorende toestemming wordt gevraagd, gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van art. 6 par. 1 lid a DSGVO; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.
Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in de privacyverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.


Vimeo
Deze website gebruikt plug-ins van het videoportal Vimeo. Leverancier is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, V.S.

Als u één van onze websites bezoekt die is voorzien van een Vimeo-plug-in wordt een verbinding met de servers van Vimeo gemaakt. Daarbij wordt aan de Vimeo-server medegedeeld welke van onze websites u bezocht hebt. Bovendien vraagt Vimeo om uw e-mailadres. Dit geldt ook wanneer u niet bij Vimeo bent ingelogd of geen account bij Vimeo bezit. De door Vimeo verzamelde informatie wordt aan de Vimeo-server in de V.S. doorgegeven.

Als u bent aangemeld op uw Vimeo-account, stelt u Vimeo in staat uw browsegedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Dit kunt u voorkomen als u zich afmeldt van uw Vimeo-account.

Het gebruik van Vimeo gebeurt in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons online-aanbod. Dit vormt een gerechtelijk belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f DSGVO. In zoverre er een toestemming voor het opslaan van cookies wordt gevraagd (bijv. een toestemming voor het opslaan van cookies), gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van art. 6 par. 1 lid a DSGVO; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Vimeo op https://vimeo.com/privacy of in de Vimeo cookierichtlijn https://vimeo.com/cookie_policy.


Google Web Fonts
Deze website gebruikt voor de eenduidige weergave van lettertypes de zogenaamde Web Fonts, die door Google worden geleverd. De Google Fonts zijn lokaal geïnstalleerd. Er wordt daarbij geen verbinding gemaakt met de Google-servers.


Meer informatie over Google web fonts vindt u op
https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.


Google Maps
Deze website maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. Leverancier is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Voor gebruik van de functies van Google Maps is het nodig uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt in het algemeen aan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensverwerking.

Het gebruik van Google Maps gebeurt in het belang van een bijbehorende weergave van ons online-aanbod en voor het makkelijk vinden van de door ons aangegeven plaatsen op de website. Dit vormt een gerechtelijk belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f DSGVO. In zoverre er een bijbehorende toestemming wordt gevraagd, gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van art. 6 par. 1 lid a DSGVO; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.


Google Hosted Libraries
(ajax.googleapis.com für jQuery und jQueryUI)

Deze website maakt gebruik van Ajax- en jQuery- of jQueryUI-technologieën, waardoor een optimalisering van de laadsnelheden wordt bereikt. Hierdoor worden programmabibliotheken van Google-servers opgevraagd. Hierbij wordt het CDN (Content delivery network) van Google gebruikt.

Als u jQuery eerder op een andere website van Google CDN hebt gebruikt, zal uw browser de kopie gebruiken die in de cache is opgeslagen. Als dit niet het geval is, moet dit worden gedownload, waarbij gegevens van uw browser bij Google!Inc. („Google”) terechtkomen. Uw gegevens worden in de V.S. overgedragen.

Meer informatie hierover vindt u op: https://developers.google.com/speed/libraries/#jquery en op bepalingen inzake gegevensbescherming van google.nl https://policies.google.com/privacy?hl=nl.


jQuery JavaScript-bibliotheek
(code.jquery.com for jQuery Migrate)
Deze website maakt gebruik van jQuery Migrate voor de stabiliteit van de jQuery-technologieën. Hierdoor worden programmabibliotheken van jQuery-servers opgevraagd. Hierbij wordt het CDN (Content delivery network) van Google gebruikt.

Als u jQuery Migrate eerder op een andere website van jQuery CDN hebt gebruikt, zal uw browser de kopie gebruiken die in de cache is opgeslagen. Als dit niet het geval is, moet dit worden gedownload, waarbij gegevens van uw browser bij de jQuery Foundation („jQuery.org”) terechtkomen. Uw gegevens worden in de V.S. overgedragen.

Meer informatie kunt u vinden op: https://code.jquery.com en bij de gedragsregels van de jQuery Foundation
https://js.foundation/community/code-of-conduct.

7. Eigen diensten

Behandeling van sollicitatiegegevens
Wij bieden u de mogelijkheid bij ons te solliciteren (bijv. per e-mail, post of via een online-sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over omvang, doel en gebruik van uw persoonsgegevens in het kader van het sollicitatieproces. Wij garanderen dat het verzamelen, de verwerking en het gebruik van uw gegevens in overeenstemming met het toepasselijke gegevensbeschermingsrecht en alle andere wettelijke bepalingen plaatsvindt en dat uw gegeven zeer vertrouwelijk worden behandeld.


Omvang en doel van het verzamelen van gegevens
Als u bij ons solliciteert, verwerken wij u daarmee verbonden persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen in het kader van sollicitatiegesprekken, enz.) voor zover deze nodig zijn voor de motivatiebeslissing om een arbeidsverhouding aan te gaan. De rechtsgrondslag hiervoor is § 26 BDSG-nieuw volgens Duits recht (het aangaan van een arbeidsverhouding), art. 6 par. 1 lid b DSGVO (aangaan van een algemeen contract) en – voor zover u toestemming heeft gegeven – art.. 6 par. 1 lid a DSGVO. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Uw persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf uitsluitend aan personen doorgegeven die te maken hebben met de verwerking van uw sollicitatie. Als de sollicitatie succesvol is, worden de door u aangereikte gegevens op basis van § 26 BDSG-nieuw en art. 6 par. 1 lid b DSGVO voor doelen van het uitvoeren van de arbeidsverhouding in onze gegevensverwerkingssysteem opgeslagen.

Bewaarduur van de gegevens
Als wij u geen functie aan kunnen bieden, uw een functie-aanbod weigert of afziet van uw sollicitatie, behouden wij ons het recht voor de aan ons overgedragen gegevens op basis van ons rechtmatig belang (art. 6 par 1 lid f DSGVO) tot en met 6 maanden vanaf het beëindigen van het sollicitatieproces (weigeren of afzien van de sollicitatie) bij on te bewaren.

Vervolgen worden de gegevens gewist en de fysieke aanvraagdocumenten vernietigd. Het bewaren dient vooral voor bewijsdoeleinden in het geval van een geschil. Als duidelijk is dat de gegevens na verloop van de periode van 6 maanden vereist zijn (bijv. op grond van een dreigend of lopend geschil), vindt het wissen pas plaats als het doel voor het verder bewaren vervalt. Langer bewaren kan bovendien plaatsvinden, als u een bijbehorende toestemming (art. 6 par 1 lid a DSGVO) hebt gegeven of wanneer wettelijke bewaarplichten niet toestaan dat deze gegevens worden gewist.

Opname in de sollicitantenpool
Als wij u geen functie-aanbod aan kunnen bieden, bestaat er eventueel de mogelijkheid in onze sollicitantenpool op te nemen. In het geval van een opname worden alle documenten en gegevens uit de sollicitatie in de sollicitantenpool overgenomen om in het geval van een passende vacature contact met u op te kunnen nemen. De opname in de sollicitantenpool gebeurt uitsluitend op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6 par. 1 lid a DSGVO). Het geven van de toestemming is vrijwillig en heeft geen betrekking op het lopende sollicitatieproces. De betrokkene kan zijn/haar toestemming altijd intrekken. In dit geval worden de gegevens uit de sollicitantenpool onherroepelijk gewist voor zover er geen wettelijke redenen voor een bewaarperiode zijn. De gegevens uit de sollicitantenpool worden uiterlijk twee jaar na het geven van de toestemming onherroepelijk verwijderd.